• Về

Công ty TNHH Gốm sứ Jingdezhen Wanglong được thành lập vào năm 1993, đây là một doanh nghiệp nghiên cứu và đổi mới bắt đầu với đồ sứ cỡ lớn, thành lập thành phố với đồ sứ cảnh quan, kế thừa và đổi mới đồ sứ Linglong như nhiệm vụ riêng của mình và quảng bá thành phố với sứ gia dụng.